TĂNG CƯỜNG ĐÁNH GIÁ ĐIỀU CHỈNH ÁP DỤNG TỐT QUẢN LÝ NHÂN LỰC CHO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

19/10/2020
Triển khai dự án nghiên cứu Thúc đẩy quản lý nguồn nhân lực trong phòng chống HIV/AIDS để đạt mục tiêu 90-90-90 (Dự án Initative 5%) từ 2019-2022, mục tiêu là xây dựng được bộ công cụ quản lý nhân lực phù hợp để áp dụng cho các cơ sở phòng chống HIV/AIDS.

TĂNG CƯỜNG ĐÁNH GIÁ ĐIỀU CHỈNH ÁP DỤNG TỐT QUẢN LÝ NHÂN LỰC CHO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

Triển khai dự án nghiên cứu Thúc đẩy quản lý nguồn nhân lực trong phòng chống HIV/AIDS để đạt mục tiêu 90-90-90 (Dự án Initative 5%) từ 2019-2022, mục tiêu là xây dựng được bộ công cụ quản lý nhân lực phù hợp để áp dụng cho các cơ sở phòng chống HIV/AIDS.

Tại 7 tỉnh tham gia dự án gồm Hà Nội, Thái Nguyên, Sơn La, Thừa Thiên - Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Kiên Giang có 50 cán bộ được đào tạo triển khai dự án, 150 cán bộ quản lý tại các cơ sở phòng chống HIV/AIDS được tập huấn để áp dụng bộ công cụ quản lý nhân lực. Dự án sẽ phát triển, điều chỉnh chiến lược nhân lực y tế hệ thống phòng chống HIV/AIDS, sau đó sẽ có báo cáo đánh giá sau khi dự án can thiếp. Đối với hoạt động của các đồng đẳng viên phòng chống HIV/AIDS sẽ phát triển quy trình đánh giá, cách đo lường khối lượng công việc, phát triển những bộ câu hỏi thảo luận nhóm, phát triển thu thập dữ liệu để đánh giá khối lượng công việc của các đồng đẳng viên. Các kết quả đánh giá nhu cầu và đóng góp của đồng đẳng viên này sẽ được chia sẻ đến cán bộ quản lý đồng thời dự án sẽ phát triển các sản phẩm truyền thông để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; viết các báo cáo đăng trên tạp chí uy tín. Theo kế hoạch trong tháng 9/2020, hội thảo triển khai dự án được triển khai tại tỉnh, sau đó sẽ hướng dẫn, chỉnh sửa tài liệu tập huấn dựa trên các bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai dự án. Ban quản lý Trng ương sẽ tổ chức lớp tập huấn cho Ban chỉ đạo tỉnh, nhóm triển khai tỉnh, các nhà quản lý tại các đơn vị, cơ sở phòng chống HIV/AIDS tại các tỉnh tham gia dự án.

Đối với quá trình theo dõi đánh giá thực hiện dự án, sẽ có 4 đánh giá là đánh giá trước triển khai nghiên cứu; đánh giá định kỳ; đánh giá giữa kỳ và đánh giá cuối kỳ. Đánh giá trước triển khai được thực hiện quý 4/2020 gồm thu thập phiếu định lượng, số liệu định tính qua 9 cuộc phỏng vấn. Đánh giá định kỳ giúp đảm bảo các hoạt động dự án theo kế hoạch đã đặt ra, phát hiện và xử lý sớm những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai nghiên cứu. Các kết quả đánh giá định kỳ 3 tháng /lần sẽ được chia sẻ với những cán bộ thực hiện tại 7 tỉnh. Quý 4/2021 sẽ có đánh giá giữa kỳ giúp định hướng, điều chỉnh hoạt động dự án trong thời gian đến. Ban quản lý dự án sẽ thu thập 30 phiếu định lượng, 8 cuộc phỏng vấn định tính. Đánh giá cuối kỳ thực hiện vào quý 3/2022, nhằm đánh giá các kết quả đạt được, tìm ra những yếu tố ảnh hưởng tới dự án; cung cấp bằng chứng để hoàn thiện các sản phẩm và công cụ cho chuyển giao sau khi kết thúc dự án.

Chế độ kiểm tra, báo cáo dự án theo quy định tại Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP về quy chế quản lý, sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Theo PgsTs Nguyễn Thanh Hương, Giám đốc dự án Ban quản lý Trung ương, các tỉnh triển khai dự án cần lựa chọn cơ sở tham gia dự án, tham gia đầy đủ tập huấn, triển khai áp dụng bộ công cụ quản lý nhân lực tại các cơ sở; thực hiện hỗ trợ các hoạt động kiểm tra, giám sát, báo cáo theo yêu cầu của Ban Quản lý Trung ương. Tổ chức tốt các hội thảo, cuộc họp, xây dựng, phát triển bộ công cụ, thực hiện nghiên cứu đánh giá, xây dựng kế hoạch, chiến lược nhân sự phòng chống HIV/AIDS của tỉnh để áp dụng hiệu quả bộ công cụ tính định biên nhân lực, tạo điều kiện thuận lợi triển khai và nhân rộng dự án cho các đơn vị khác.

Ngày 23/9/2020, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa triển khai dự án nghiên cứu Thúc đẩy quản lý nguồn nhân lực trong phòng chống HIV/AIDS để đạt mục tiêu 90-90-90 theo Quyết định phê duyệt số 5569/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 26/11/2019 (gọi tắt là Dự án Initative 5%).

Nhà tài trợ của dự án là Expertise France. Chủ dự án là Trường Đại học Y tế công cộng. Cục phòng chống HIV/AIDS là cơ quan phối hợp triển khai. Dự án triển khai từ 1/12/2019 đến 1/12/2022 tại 7 tỉnh, thành phố Hà Nội, Thái Nguyên, Sơn La, Thừa Thiên - Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Kiên Giang. Đặc điểm triển khai dự án tại Hà Nội là thành phố lớn nhất nước, có số trường hợp nhiễm HIV chiếm 20% cả nước; Sơn La là tỉnh miền núi phía Tây Bắc; Thái Nguyên phía Đông Bắc là 2 tỉnh có tỷ lệ người nghiện chích ma túy có nguy cơ nhiễm HIV cao; Thừa Thiên - Huế và Lâm Đồng là 2 tỉnh có tỷ lệ dịch bệnh HIV thấp và không có tài trợ dự án quốc tế nhưng cần đảm bảo tốt nguồn nhân lực cho mô hình sát nhập CDC; tỉnh Khánh Hòa và Kiên Giang là những tỉnh có dịch HIV tập trung ở nhóm phụ nữ bán dâm.

Mục tiêu chung của dự án là tăng cường quản lý nguồn nhân lực của lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS trong giai đoạn chuyển tiếp vào năm 2020 và những năm tiếp theo tại Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu 90-90-90. Dự án sẽ đạt được 05 mục tiêu cụ thể là: Thứ nhất xây dựng và thiết lập công cụ quản lý nhân lực cho Khoa phòng chống HIV/AIDS của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các cơ sở cung cấp dịch vụ phòng chống HIV/AIDS tại 7 tỉnh, thành phố. Thứ hai là tăng cường năng lực cho các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế để áp dụng và duy trì việc sử dụng công cụ quản lý nhân lực trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS. Ba là mô tả vai trò và những đóng góp của đồng đẳng viên trong hệ thống phòng chống HIV/AIDS. Bốn là cung cấp bằng chứng về lợi ích, bài học kinh nghiệm của việc áp dụng công cụ quản lý nhân lực cho khả năng mở rộng ở các lĩnh vực khác của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và của hệ thống y tế và năm là tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuẩn bị nhân rộng việc áp dụng công cụ quản lý nhân lực./.

Hoa Đăng

02/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045

98/2021/NĐ-CP

Quản lý trang thiết bị y tế

20/2021/TT-BYT

Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế

7937/VPCP-QHQT

V/v áp dụng “Hộ chiếu vắc-xin” và các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế

285/TB-VPCP

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19

1265/HD-BCĐ

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NGƯỜI MẮC COVID-19 TẠI NHÀ

38/TB-UBND

Kết luận của UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ngày 25/01/2022

48/TB-UBND

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thiệu kiêm Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ngày 11/02/2022

38/TB-UBND

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân kiêm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ngày 25/01/2022

509/UBND-KGVX

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂN DẦN 2022

1242/QĐ-BYT

Tài liệu hướng dẫn phục hồi chức năng và tự chăm sóc các bệnh có liên quan sau mắc Covid-19

1341/QĐ-BYT

Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch Covid-19

1265/BYT-DP

Phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh

775/QĐ-BYT

Về việc ban hành Hướng dẫn chăm sóc, quản lý tại nhà đối với phụ nữ có thai, bà mẹ cho con bú và trẻ sơ sinh mắc COVID-19

1265/BYT-DP

Phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh

906/SYT-NVYD

TĂNG CƯỜNG TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

786/SYT-NVYD

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến 16h ngày 21/02/2022

786/SYT-NVYD

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến 16h ngày 21/02/2022

694/SYT-NVYD

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến 17h ngày 15/02/2022

670/SYT-NVYD

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến 16h ngày 14/02/2022

348/KSBT-TCHC

Cập nhật thông tin người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí

257/QĐ-KSBT

Về việc ban hành hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/ IEC 17025: 2017

162/QĐ-KSBT

Về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa

199/QĐ-KSBT

Ban hành Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo công tác cải cách hành chính của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa

219/QĐ-KSBT

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập Bản tin Giáo dục sức khỏe

310/BTTTT-ƯDCNTT

Công văn số 310/BTTTT-ƯDCNTT ngày 10/02/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Tổng đài tư vấn các dịch vụ
Số ĐIỆN THOẠI
Thống kê
  • Đang truy cập84
  • Hôm nay818
  • Tháng hiện tại106243
  • Năm hiện tại1264111
  • Tổng lượt truy cập5708058
  • Xem tiếp >>
Phòng chống bệnh Tay chân miệng
Liên kết website